5973 Sayılı Karar/Pazara Giriş Belgesi Desteği-EK-I/B Güncelleme

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kobi Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığından alınan bir yazıda; 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında şirketlerin pazara giriş belgelerine ilişkin giderlerinin %50 oranında ve şirket başına yıllık 11.183.893 TL’ye kadar desteklendiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla; 5973 sayılı Karar çerçevesinde ihdas edilmiş olan Pazara Giriş Belgesi Desteğine İlişkin Genelge’nin “Destek kapsamındaki pazara giriş belgeleri listesinin belirlenmesi ve güncellenmesi” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrası, “Destek kapsamındaki belgeler ile bunlara ilişkin hususlar EK-1/A ve EK 1/B – Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar ile Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesi çerçevesinde Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenir.” hükmünü; aynı maddenin ikinci fıkrası ise “EK-1/B’ye belge/sertifika ve kurum/kuruluş ekleme/güncelleme talepleri şirketler tarafından DYS üzerinden üyesi oldukları İBGS’ye yapılır. İBGS’ler yapacakları ön değerlendirme sonrasında uygun görecekleri talepleri, gerekçesi ve EK-1/B’de yer alması uygun görülen yeri ile DYS üzerinden Bakanlık’a (İhracat Genel Müdürlüğü) iletir. EK-1/B, gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirilerek Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) güncellenir.” hükmünü amir oldu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda ve bahse konu hükümler çerçevesinde, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ve şirketlerden gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda, söz konusu Genelge’nin “EK I/B Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri”ne eklenmesi uygun görülen belge, sertifika, kurum ve kuruluşlar, 28.02.2024 tarihli ve 94462603 sayılı Genel Müdürlük Makamı Onayı ile uygun görüldüğü ifade edilmekte olup  anılan belgeleri güncel haline Ticaret Bakanlığının resmi internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Ekler